Đang thực hiện

Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 11

Thời gian đăng: 31/10/2015 10:36
Bạn đang có việc rất cần học, tìm hiểu chuyên sâu về tiếng Nhật nhưng điều kiện thời gian không cho phép bạn phải làm gì? Hãy đến với Nhật Ngữ SOFL và đăng ký lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 11 nào.
 
1. LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG
 
 a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.30 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 04/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.29 Tối
18h30-21h30
21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000

 
b) Dành cho các học viên đã học hết bài từ bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 04/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 
 
c) Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minano Nihongo:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
21 buối 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
 
 
d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minano Nihongo:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 12/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000

 
e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 12/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 


2. LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY
 
a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.23 Chiều
14h-17h
21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.25 Tối
18h30-21h30
21 buổi 02/11/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

b)Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình Minnano Nihongo 1: 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.18 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buỔi 12/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.10 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

c) Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minnano Nihongo:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 19/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000

 
d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minnano Nihongo: 

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 12/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 


e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo :
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.10 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 12/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 
 
3. LỊCH KHAI GIẢNG BÊN THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG

a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.13 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.14 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.15 Tối
18h30-21h30
21 buổi 05/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
 

b) Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình Minnano Nihongo 1:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

d)  Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minnano Nihongo:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000


 d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minnano Nihongo: 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 10/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 06/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 


e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo :
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 13/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 16/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 12/11/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 
 
- Nếu bạn chuẩn bị đi du học Nhật Bản thì tích lũy vốn tiếng nhật là điều không thể thiếu. Nhưng trong hồ sơ du học chỉ yêu cầu trình độ N5 nên với tấm bằng N5 các bạn chỉ cần học trong vòng 2 tháng là có thể thi đậu. Vốn tiếng Nhật rất đa dạng và phong phú nếu bạn chỉ có trình độ N5 thì thì việc học tập giao tiếp của bạn gặp rất nhiều khó khăn đấy.
- Khi sang học tập, làm việc tại Nhật, bắt buộc các bạn phải học tiếng Nhật tại trường Nhật Ngữ. Nếu các bạn chưa có kiến thức căn bản thì phải học lại các lớp sơ cấp cũng mất nhiều thời gian. Với chương trình học toàn bằng tiếng Nhật nên việc nắm bắt được kiến thức sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu cũng giai đoạn đó bạn học tại Việt Nam sẽ mất ít thời gian hơn và chi phi ăn học cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với việc học tại Nhật. Hãy cân nhắc lựa chọn hợp lý nhé.
- Việc đi làm thêm cũng phụ thuộc vào vốn tiếng Nhật của bạn đấy. Với vốn tiếng Nhật tốt tôi đảm bảo bạn có thể xin được công việc nhẹ, lương cao đấy.
- Trung tâm còn có nhiều ưu đãi đặc biệt cho các bạn học viên như: giảm 5% học phí, tặng giáo tình chuẩn cho 5 bạn đăng ký đầu tiên trong tháng 11, giảm tiếp 10% cho nhóm có 5 người đăng ký trở nên.
Điều cuối cùng tôi muốn chia sẽ với bạn khi sang Nhật Bản là bạn phải chú trọng đầu tư để nâng cao vốn tiếng Nhật của mình. Càng tích lũy được nhiều thì việc sang Nhật, sang môi trường mới sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hãy đến với trung tâm  Nhật Ngữ SOFL với lớp học cấp tốc chúng tôi đảm bảo trong thời gian ngắn nhất bạn sẽ nắm được chắn chắn các kỹ năng nghe, nói đọc viết.

 


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)
Website : http://tiengnhatcoban.edu.vn/

Các tin khác